Archiv_Physik
 
Uni-Osnabrück.de
WWW
ARCHIV

Akkreditierung Master Materialwissenschaften

Dokument, Vorgang Autor Quellen Datum
Akkreditierungsantrag (PDF) Betzler ZIP-Archiv 17.07.2003
Modulbeschreibungen neu (PDF) Betzler Word-Dokument Mai 2004
Bewertungsbericht der ZEvA (PDF) ZEvA   Juni 2004
Akkreditierungsurkunde (PDF) ZEvA   Juli 2004