Archiv_Physik
 
Uni-Osnabrück.de
WWW
ARCHIV

Akkreditierung Zwei-Fächer-Bachelor - Lehramtsstudiengänge

Dokument, Vorgang Autor Quellen Datum
Akkreditierungsantrag (PDF) Betzler ZIP-Archiv 23.02.2007
Revidierte Fassung (PDF) Betzler ZIP-Archiv 02.05.2007